DEPARTAMENTUL ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI Orar de consultații cu studenții


Îndrumători an 2020-2021

DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

SPECIALIZAREA

PROGRAM

DE STUDII
ANUL DE STUDIU NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR
Pedagogia Învățământului Preșcolar si Primar Licență I Lect. univ. dr. Ramona NEACȘA
II Conf. univ. dr. Claudia VLAICU
III Lect. univ. dr. Camelia VOICU
Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă Master I Conf. univ. dr Claudia VLAICU
II Lect. univ. dr. Ramona NEACȘA
Management educațional și dezvoltare curriculară Master I Conf. univ. dr. Gabriela Alina ANGHEL
II Lect. univ. dr. Camelia VOICU

Fișa postului tutore de an Atribuții și responsabilități tutore de an

In conformitate cu Regulamentul 34/15.02.2016, propriu Universității Valahia, tutorii de an au următoarele responsabilități:

- Sprijinirea studentilor in întelegerea functionarii universității și facultății, în vederea adaptarii în conditii optime la exigentele corespunzatoare fiecarui an de studii.

- Consiliere în vederea eliminării dificultăților metodologice și pedagogice (metodologii de informare și de lucru adaptate așteptarilor cadrelor didactice). Sprijinirea studentilor in Intelegerea functionarii universitatii ~i facultatii, In vederea adaptarii In conditii optime la exigentele corespunzatoare fiecarui an de studii. (2) Consiliere Tn vederea eliminarii dificultatilor metodologice ~i pedagogice (metodologii de informare ~i de lucru adaptate a~teptarilor cadrelor didactice).

- Familiarizarea studenților cu modul de desfașurare a activității didactice pe baza sistemului de credite transferabile, astfel încât aceștia sa poată beneficia în mod real de avantajele oferite de acest sistem.

- Orientarea studenților în alcatuirea rutei de studii, prin alegerea unui meniu curricular personalizat ce tine seama de abilitațile, interesele și preocuparile studentului (asistarea studenților în vederea încheierii contractelor de studii, astfel în cat sa asigure adaptarea realista a acestora la circumstantele concrete și individuale ale situatiei academice a studentului);

- Asistarea studentilor în vederea facilitării accesului la resursele universitatii (biblioteci, laboratoare informatice etc.).

- Atragerea atentiei studentilor asupra termenelor de depunere a diferitelor cereri (inmatriculare, reînmatriculare, camin, bursa etc.) la secretariatele facultatilor/institutului.

- Atentionare asupra organizarii seminariilor știintifice în facultate și asupra evenimentelor de anvergura din universitate.

- Îndrumare în ce privește facilitatile experimentale de varf din facultate și centrele de cercetare ale universitatii.

- Orientarea studentilor în privinta oportunitatilor de continuare a studiilor la nivel master și doctorat.

- În colaborare cu BCOCLME se ocupa de consilierea, asistarea și orientarea studentilor cu privire la oportunitatile de cariera profesionala, posturile care pot fi ocupate de absolventi;

- În colaborare cu BCOCLME se ocupa de consilierea pentru elaborarea de CV și pregatirea studentilor pentru 'interviuri în vederea angajarii (asistarea în dobandirea unor cuno~tinte privind întocmirea documentelor de candidatura pentru un loc de munca și pregatirea studentilor pentru interviurile de selectie.

- Sfatuire cu privire la oportunitatile sociale, culturale și sportive care se pot asocia activitatilor de învatare.

Organizare de întalniri cu practicieni ai profesiilor relevante pentru specializarea studentilor, cu reprezentanti ai mediului social, cultural și de afaceri.

DOMENIUL TEOLOGIE

Program de studiu An de studiu Mentor
Teologie ortodoxă pastorală  I

Pr. Lect. univ. dr. Alexandru Arion

Pr. Asist. univ. dr. Vârlan Florin

II

Pr. Lect. univ. dr. Bute Sorin

Lect. univ. dr. Miu Traian Alexandru

III

Conf. univ. dr. Ion Croitoru

Pr. Asist. univ. dr. Savelovici Anton

IV

Pr. Conf. univ. dr. Ignat Adrian

Pr. Lect. univ. dr. Santi Cosmin

Doctrină, știință,

misiune 

I Pr. Conf. univ. dr. Petre Comșa
II Pr. Conf. univ. dr. Petre Comșa

Doctrina socială și

ecumenică a

Bisericii în

contemporaneitate 

I Prof. univ. dr. Anghelescu Gheorghe
II Prof. univ. dr. Anghelescu Gheorghe

 

Responsabilităţi:

- Întâlnire săptămânală conform orarului stabilit cu studenţii repartizaţi;

- Cunoaştere individuală în privinţa situaţiei materiale, sociale, familiale şi duhovniceşti a studenţilor încredinţaţi spre îndrumare;

- Analiza individuală a frecvenţei la cursuri, seminarii, manifestări ştiinţifice şi cultural-duhovniceşti, cât şi participarea la programul liturgic al Bisericilor la care au fost repartizaţi;

- Susţinerea şi încurajarea studenţilor pentru implicare în activitatea ASCOR;

- Completarea dosarului Disciplină şi duhovnicie necesar cunoaşterii studentului în vederea acordării caracterizării pentru hirotonie în colaborare cu Spiritualul Facultăţii.