CRITERII 
 NR. LOCURI
 TEMATICĂ
 ACTE NECESARE
 TAXE

 

 

ADMITERE 2021

 

 


Informații admitere domeniul Științe ale Educației:

0743767722

În atenția candidaților pentru specializarea PIPP!

Proba ,, Abilități de comunicare și aptitudini” constă în evaluarea competențelor de comunicare orală și a motivației privind alegerea calificării ,,Profesor pentru învățământul primar și preșcolar”. Proba se va susține în fața comisiei de admitere, conform planificării afișate în ziua de 28 iunie, 2021 (după ora 18:00) în intervalul orar precizat pentru fiecare candidat în parte. Pentru a intra în concurs, toți candidații trebuie să promoveze proba de aptitudini.

Cum se va desfășura această probă?

Membri comisiei de examen vor adresa fiecărui candidat întrebări care vor solicita răspunsuri privind: motivația alegerii programului de studii, așteptări, interese și proiecte profesionale legate de domeniul ,,Științe ale educației”. În urma susținerii acestei probe, candidații vor fi evaluați cu calificativ: admis/respins.

Vă dorim succes!

 

Regulament privind concursul de admitere la studii universitare de licenta

Oferta UVT (studii universitare de licenta)

Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei

Programul de studiu Teologie ortodoxă pastorală

Programul de studiu Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Calendarul admitere licență

Studii universitare de licență - SESIUNEA IULIE 2021

- Domeniul de licenţă Teologie, care prevede probe eliminatorii și probă scrisă:

 • 8 - 27 iulieînscrierea online candidați
 • 28 iulie - examen psihologic şi verificarea aptitudinilor muzicale și examen scris la disciplina Teologie Dogmatică
 • 29 iulie  – afișarea rezultatelor la proba scrisă și depunerea contestațiilor
 • 30 iulie -  afişarea rezultatelor
 • 2 - 18 august - încheierea contractelor pentru candidații declaraţi admişi
 • 1 septembrie - afişarea rezultatelor după încheierea contractelor
 •  2 - 3  septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)

- Domeniul de licență Științe ale educației, care prevede probă eliminatorie

 • 8 – 28 iulie – înscrierea online a candidaților
 • 29 iulie – probă orală eliminatorie Abilități de comunicare și aptitudini (în regim față în față, la sediul facultății; programarea susținerii probei va fi afișată pe site în 28 iulie după ora 18:00)
 • 30 iulie -  afişarea rezultatelor
 • 2 - 18 august - încheierea contractelor pentru candidații declaraţi admişi
 • 1 septembrie - afişarea rezultatelor după încheierea contractelor
 • 2 - 3  septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)

Studii universitare de licență - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021


- Domeniul de licenţă Teologie care prevede probe eliminatorii și probă scrisă:

 •  6 - 18 septembrie – înscrierea online candidați
 •  20 septembrie – examen psihologic şi verificarea aptitudinilor muzicale și examen scris la disciplina Teologie Dogmatică
 •  21 septembrie - afișarea rezultatelor la proba scrisă și depunerea contestațiilor
 •  22 septembrie – afișarea rezultatelor
 •  22 – 25 septembrie -  încheierea contractelor pentru candidaţii declarați admişi
 •  27 septembrie -  afişarea rezultatelor finale sesiunea septembrie
 •  28 septembrie - completare act adițional buget (dacă este cazul)
 •  29 septembrie - afișare liste finale admitere

- Domeniul de licență Științe ale educației, care prevede probă eliminatorie

 • 6 – 18 septembrie – înscrierea online a candidaților
 • 20 septembrie – probă orală liminatorie Abilități de comunicare și aptitudini
 • 21 septembrie -  afişarea rezultatelor
 • 22 - 25 septembrie - încheierea contractelor pentru candidații declaraţi admişi
 • 27 septembrie - afişarea rezultatelor finale (sesiunea septembrie)
 • 28  septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)
 • 29 septebrie - afisare liste finale admitere

Regulament privind concursul de admitere la studii universitare de master

Oferta UVT (studii universitare de master)

Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei
 • Programul de studiu Doctrina sociala şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate
 • Programul de studiu Doctrină, ştiinţă, misiune
 • Programul de studiu Management educaíonal si dezvoltare curriculara
 • Programul de studiu Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă

Sesiunea IULIE, SEPTEMBRIE 2021

 • 8 iulie - 18 septembrie – înscrieri online
 • 20 septembrie – susţinerea probelor eliminatorii  şi/sau probelor de concurs
 • 21 septembrie - afişarea rezultatelor
 • 22 – 25 septembrie -  încheierea contractelor pentru candidaţii declarați admişi
 • 27 septembrie -  afişarea rezultatelor finale sesiunea septembrie
 • 28 septembrie - completare act adițional buget (dacă este cazul)
 • 29 septembrie - afișare liste finale admitere

Criterii admitere/departajare LICENTA

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI (Teologie)
A. PROBĂ ELIMINATORIE
1. - examen psihologic (Admis/Respins);
2.- verificarea aptitudinilor muzicale (Admis/Respins).
B. Media de admitere a candidaților înscriși este constituită din:
- examen scris – pondere 50%;
- media examenului de bacalaureat – pondere 50%

Criterii de departajare
1. Nota obţinută la examenul scris
2. Media examenului de bacalaureat

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI (Stiintele Educatiei)
A. PROBĂ ELIMINATORIE
- probă orală: Abilități de comunicare și aptitudini (Admis/Respins)
B. Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din: Media examenului de bacalaureat – pondere 100%
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română
2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)

Criterii de admitere/departajare MASTER

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ȘTIINŢELE EDUCAŢIEI (Teologie)

Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din

• susţinerea unui eseu pe o tematică dată (50%)

• media generală de licenţă (50%)

Criterii de departajare

1. Nota obținută la susținerea eseului

2. Media generală a anilor de studiu din facultate

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ȘTIINŢELE EDUCAŢIEI (Stiintele educatiei)

Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din:

• Nota obținută în urma susținerii probei "Eseu tematic structurat" (pondere 50%); eseul va fi trimis la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , după parcurgerea pașilor de înscriere online.

• Media examenului de licență (pondere 50%).

Criterii de departajare

1. Media generală a anilor de studii din cadrul programului de licență absolvit

2. Nota obținută la susținerea eseului

 

GHID ÎNSCRIERE ONLINE

 

 CIFRĂ DE ȘCOLARIZARE

Domeniul/Tipul de studii Specializarea Locuri buget *
Locuri rromi din locurile de la buget
Locuri taxă
Teologie/licență Teologie ortodoxă pastorală 40 - 40
Științe ale educației/licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar
39 -

31

Teologie/masterat

Doctrină, știință, misiune 10 - 40
Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate 12 - 38

Științe ale educației/masterat 

Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă 9  - 16
Management educațional și dezvoltare curriculară
9

-

16

  * Din locurile bugetate vor fi repartizate locuri speciale pentru candidații rromi și absolvenți de licee din mediul rural

TEMATICĂ DE ADMITERE

 Domeniul Teologie:

- Licență 

- Master

Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei:

- Master - Tematică şi bibliografie 

- Cerințe de elaborare a eseului tematic structurat

 

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

Studii de licență:

 • diplomă de bacalaureat, în original sau în copie legalizată;
 • foaie matricolă, ce cuprinde mediile obţinute de candidaţi pe parcursul anilor de liceu, în original sau copie în legalizată;
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • copie CI;
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetul şcolar sau de medicul de familie;
 • trei fotografii, tip carte de identitate;
 • chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;
 • certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • dosar plic.

Candidații la domeniul Teologie vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:

Candidații care urmează alte studii de licență sau sunt absolvenți de licență vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:

 • diplomă de licenţă și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
 • adeverință din care să reiasă tipul de loc ocupat pe fiecare an de studiu;

Studii de masterat:

 • diplomă de bacalaureat, în original sau în copie legalizată;
 • diplomă de licenţă și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • copie CI;
 • adeverinţă medicală tip;
 • trei fotografii, tip carte de identitate;
 • chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;
 • certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • dosar plic.

Candidații la domeniul Teologie vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:

Candidații care urmează alte studii de masterat sau sunt absolvenți de masterat vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:

 • diplomă de masterat și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
 • adeverință din care să reiasă tipul de loc ocupat pe fiecare an de studiu;
 

CUANTUMUL TAXELOR

LA CONCURSUL DE ADMITERE ORGANIZAT ÎN SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2021 ŞI AL TAXELOR DE ŞCOLARIZARE PE PARCURSUL ANULUI UNIVERSITAR 2021 / 2022

1. Taxe de înscriere la concursul de admitere                                                                                                                           

Nr. Crt. Activitatea Cuantumul taxei (lei)
1 Admitere în anul I la studii universitare de licenţă 130
2 Admitere în anul I la studii universitare de master 130

 

2. Taxe de şcolarizare

Nr. Crt. Activitatea Cuantumul taxei (lei)
1 Înmatriculare studenţi (buget/taxă) 200
2 Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă 3200/an 
3 Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de masterat 3500/an

 

Taxa de înscriere se poate plăti:

 • online, cu un card bancar prin platforma http://admitere.valahia.ro

 • prin mandat postal către contul universității: RO81TREZ27120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului TARGOVISTE; 

 • prin transfer bancar catre contul universității: RO70RNCB0128045419210107 deschis la Banca Comerciala Romana

Beneficiar: UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE; Cod fiscal al instituţiei: 4279685

Pe ordinul de plată sau mandatul poştal se vor menţiona următoarele:

 • Nume/Prenume candidat, Facultatea pentru care optează, Denumirea programului de studii, Plata taxa de inscriere

REDUCERI ȘI SCUTIRI ALE TAXEI DE ÎNSCRIERE

1. Reducere taxă de înscriere ‐ 50% pentru candidații care se înscriu la mai multe concursuri de admitere din cadrul Universității Valahia din Târgoviște, începând cu al doilea dosar. Reducerea apare automat în formularul de înscriere online

2. Scutire taxă de înscriere ‐ 100%

- Candidaţii orfani cu vârsta de până la 26 ani - pe baza incarcarii în platformă a certificatului de deces al părintelui / părinţilor;

- Candidaţii salariaţi/copii ai salariaţilor Universităţii „Valahia" din Târgovişte - pe baza încărcării în platformă a adeverinţei din care să rezulte calitatea de salariat a candidatului sau, după caz, a unuia dintre părinţi;

- Candidaţii proveniţi din Casele de Copii sau aflaţi în plasament familial – pe baza încărcării în platformă a unei adeverinţe eliberată de către Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului.

- Persoanele cu dizabilități - pe baza încărcării în platformă a certificatului de încadrare în grad de handicap

- Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat - pe baza încărcării în platformă a adeverinţei din care să rezulte că unul dintre părinţi este personal didactic în activitate sau pensionat. În cazul învăţământului preuniversitar adeverinţa va fi vizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv