Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației

ADMITERE 2023

PROGRAM DE LICENȚĂ: Pedagogia învățământului primar și preșcolar, 3 ani, învățământ cu frecvență

REZULTATE FINALE IULIE
REZULTATE IULIE
Informații candidați admiși la buget
Informații candidați admiși la taxă
Informații plată taxe

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIS

Încheierea contractelor de studiu, atât pentru candidații care au ocupat locuri finanțate de la buget, cat și locuri în regim cu taxă, se face în perioada 27 IULIE – 10 AUGUST.  Calitatea de student se obține numai după încheierea contractului de studii, până la data stabilită. În cazul nerespectării acesteia, candidații pierd locul dobândit în urma concursului de admitere.

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR AFLAȚI PE LISTA DE AȘTEPTARE

Repartizarea candidaților aflați pe lista de așteptare, care pot ocupa locurile rămase libere ca urmare a neîncheierii contractelor de studii, se realizează în ȘEDINȚA PUBLICĂ CE VA AVEA LOC PE DATA DE 16 AUGUST 2023, ORA 12.00, la sediul Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, Str. Lt. Stancu Ion, Nr. 35, Târgoviște, Corpul I, în prezența membrilor comisiei de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunilor candidatului. Au prioritate candidații care au ales opțiunea de înscriere loc cu taxă!

Rezultate proba Abilități de comunicare și aptitudini

ANUNȚ

Proba eliminatorie ”Abilități de comunicare și aptitudini” va avea loc marți, 25 iulie 2023, la sediul Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, Str. Lt. Stancu Ion, Nr. 35, Târgoviște, Corpul M. Candidații se vor prezenta la această probă astfel:
-cei al căror nume de familie se încadrează între literele A și I inclusiv trebuie să fie prezenți la faculate la ora 8.45, pentru prima serie de evaluare orele 9.00-12.00
-cei al căror nume de familie se încadrează între literele J și Z inclusiv trebuie să fie prezenți la faculate la ora 11.45, pentru a doua serie de evaluare 12.00-15.00
Dacă din motive întemeiate un candidat nu se poate încadra în intervalul orar stabilit, se va prezenta la sfârșitul seriei de evaluare, argumentând întârzierea.

Pentru informații suplimentare sunați la nr. 0733244846

Calendar admitere

Sesiunea iulie

03 IULIE, 09:00 – 24 IULIE, 17:00 – înscrierea online candidați https://admitere.valahia.ro/ 
25 IULIE, ora 9:00, sediul facultății, corpul N, sala 103 – probă orală eliminatorie Abilități de comunicare și aptitudini 
26 IULIE – afișarea rezultatelor
27 IULIE – 10 AUGUST – încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
01 SEPTEMBRIE – afișarea rezultatelor după încheierea contractelor
04 – 05 SEPTEMBRIE – completare act adițional buget (dacă este cazul)

Sesiunea septembrie

7 – 14 septembrie – înscrierea online a candidaților
15 septembrie – probă orală eliminatorie Abilități de comunicare și aptitudini
15 septembrie – afișarea rezultatelor
18 – 20 septembrie – încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
21 septembrie – afișarea rezultatelor finale (sesiunea septembrie)
22-25 septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)
26 septembrie – afișare liste finale admitere

Număr de locuri sesiunea septembrie

Fără taxă – 0

Cu taxă – 0

Criterii admitere

A. PROBĂ ELIMINATORIE ,,Abilități de comunicare și aptitudini ” evaluată cu calificativ (ADMIS/RESPINS)

Modalitate de suținere concurs: Citirea unui text la prima vedere

Criterii de evaluare: argumentare, dialog, dicție, lectură fluentă și expresivă, expresivitatea lecturii; abilitatea de argumentare a opiniilor;  abilitatea de a dialoga productiv.

B. CONCURS DE DOSARE

Repartizarea candidaților admiși la proba eliminatorie în ordinea mediilor de bacalaureat (pondere 100%)

Crierii de departajare pentru candidații cu aceeași medie de bacalaureat:

1.Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina ,,Limba

şi literatura română”

2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)

Proba eliminatorie ”Abilități de comunicare și aptitudini” se desfășoară oral. Proba constă în citirea unui text la prima vedere (textele sunt din literatura de specialitate a domeniului Științe ale educației) și în motivarea alegerii specializării Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Pentru a intra în concurs, toți candidații trebuie să promoveze proba de aptitudini. Candidații vor avea acces în sala de susținere a probei eliminatorii cu act de identitate.
Proba eliminatorie ”Abilități de comunicare și aptitudini” va avea loc la sediul Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, Str. Lt. Stancu Ion, Nr. 35, Târgoviște, Corpul N, sala N103, ora 9:00.

CIFRA ȘCOLARIZARE: număr total de locuri 70.

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

– diplomă de bacalaureat, în original sau în copie legalizată;
– foaie matricolă, ce cuprinde mediile obţinute de candidaţi pe parcursul anilor de liceu, în original sau copie în legalizată;
– certificat de naştere, în copie legalizată;
– copie CI;
– adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetul şcolar sau de medicul de familie;
– trei fotografii, tip carte de identitate;
– chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;
– certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
– dosar plic.
– Candidații care urmează alte studii de licență sau sunt absolvenți de licență vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:
– diplomă de licenţă și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;

– adeverință din care să reiasă tipul de loc ocupat pe fiecare an de studiu;


Admiterea la studii universitare de licență se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere obținute de candidați, în limita locurilor pentru care se organizează concursul de admitere. La programul de licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, candidații înscriși vor susține o probă orală eliminatorie (candidatul va fi notat cu Admis/Respins), de Abilități de comunicare și aptitudini. Nu se admit contestații pentru probele orale.

Criteriile, în baza carora se vor stabili rezultatele concursului de admitere, clasamentul final și rezultatele candidaților admiși sunt următoarele:

a) media generală de admitere, calculată potrivit prevederilor Regulamentului de admitere;

b) opțiunile candidaților, în ordinea în care acestea au fost menționate în fișa de înscriere. În limita locurilor, la concursul de admitere pot candida absolvenți aparținând etniei rome/ provenind din licee situate în mediul rural/ provenind din sistemul de protecție socială, rezultatele admiterii fiind anunțate pe liste separate. Pentru condițiile speciale de admitere ale acestora, accesați https://admitere.valahia.ro/articol/141/informaii-pentru-candidai-romisistemul-de-protecie-sociallicee-situate-n-mediul-rural

Stabilirea rezultatului concursului se face dupa cum urmează:

a) Candidații se repartizează în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere, în limita numărului de locuri în regim de subvenție de la bugetul de stat și în funcție de ordinea opțiunilor menționate în fișa de înscriere;

b) Candidații care au obținut medii generale de admitere egale cu cea a candidatului admis pe ultimul loc, vor fi diferențiați conform criteriilor de departajare;

c) Candidații clasificați după ultimul candidat declarat admis pe locurile cu subvenție de la bugetul de stat pot ocupa, în ordinea descrescătoare a mediilor, locurile în regim cu taxă, doar dacă au optat pentru acestea în fișa de înscriere.

Rezultatele concursului de admitere la studii de licență, se aduc la cunoștința celor interesați prin afișarea pe liste separate, în funcție de categoria de locuri (regim de studii fără taxă sau cu taxă) la care candidații au concurat. Rezultatele se comunică oficial, prin afișarea listelor la sediul facultății și pe pagina web a Universității, la adresa www.valahia.ro.

Universitatea “Valahia” din Targoviște nu răspunde de corectitudinea informațiilor obținute telefonic sau pe alte căi de comunicare. Candidații au obligația să consulte personal listele cu rezultatele admiterii și informațiile afișate concomitent cu acestea, referitoare la perioada de încheiere a contractelor de studii.

Încheierea contractelor de studiu, atât pentru candidații care au ocupat locuri finanțate de la buget, cat și locuri în regim cu taxă, se face în termenul aprobat de Senatul Universității, la secretariatul Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației. Acest termen va fi adus la cunoștința candidaților odată cu afișarea rezultatelor. În cazul nerespectării acestuia, candidații pierd locul dobândit, în urma concursului de admitere. În situația neîncheierii contractelor de studii de către candidații declarați admiși, aceștia vor pierde calitatea de admis și locurile vor fi ocupate de următorii candidați aflați pe lista de așteptare, în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunilor candidatului. Repartizarea candidaților aflați pe lista de așteptare, care pot ocupa locurile rămase libere ca urmare a neîncheierii contractelor de studii, se realizează în ședință publică, în prezența membrilor comisiei de admitere. Locul, ziua și ora ședinței publice vor fi precizate, prin anunț public, în ziua afișării rezultatelor.

detalii contact

  • Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, cod poștal 130105, Târgoviște
  • 0769076851

Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor.

×