Skip to main content

Teologie Ortodoxă Pastorală- program de licență

Descrierea programului:

Nivelul de calificare: 6

Domeniul de studii: TEOLOGIE

Durată studiilor: 4 ani (8 semestre);

Forma de învățământ: ,,cu frecvență”;

Nr. de credite: 250 ECTS

Calificări:

-preot  (COR: 263627).

-cântăreț bisericesc (COR: 263608).

-diacon (COR 263611).

Grup țintă: absolvenți de studii de seminar teologic, sau liceu, cu diploma de bacalaureat;

Condiții de admitere: Examen de admitere

Descrierea examenului de admitere:

(A) 1. – examen psihologic (Admis/Respins);

  1. – verificarea aptitudinilor muzicale (Admis/Respins).

(B) 1. – examen scris – pondere 50%;

  1. – media examenului de bacalaureat – pondere 50%.

Curriculum: – discipline fundamentale domeniului ,,TEOLOGIE”,                                                                                                 – discipline de specialitate în Teologie Ortodoxă Pastorală.

Desfășurarea procesului de învățământ: activitatea didactică integrează ore de curs, de seminar și ore de practică de specialitate; activitatea didactică presupune        întâlniri cu studenții față în față, în cadrul activităților de curs și de seminar; studenții au acces la platformele de învățare unde pot încărca materiale didactice aferente procesului de evaluare și totodată au acces la suporturi de curs pentru fiecare disciplină         în parte;

Desfășurarea stagiilor de practică: se realizează la parohiile studenţilor sau în municipiul Târgovişte, la bisericile care au încheiat convenţii de practică cu Facultatea de Teologie şi Ştiinţele Educaţiei, sub îndrumarea cadrelor didactice care dețin rolul de îndrumător de an;

Activități de evaluare: evaluarea rezultatelor învățării se realizează în mod diferit în funcție        de specificul disciplinei; Tipurile de evaluare sunt următoarele: examen, colocviu,          verificări pe parcurs;

Examenul de licență: la examen se pot înscrie absolvenții programului care au obținut pe parcursul celor patru ani de studiu 240 ECTS. Obținerea titlului de ,,licențiat în Teologie ortodoxă pastorală” se obține după promovarea examenului de licență care se compune din două probe: (I) Proba scrisă și orală: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale și de specialitate, și (II) Proba orală: Susținerea lucrării de licență;

Activități de cercetare: studenții desfășoară activitate de cercetare pe parcursul studiilor, sub coordonarea cadrelor didactice, prin activitatea de seminar, sau a centrelor științifice studențești.

Consiliere academică: studenții beneficiază de programe de consultație, de tutoriat și consiliere în activitatea academică/orientare profesională, realizată de profesori si specialiști în domeniul Teologie.

Extracurricular Activities: periodic sunt organizate activități cu caracter științific, conferințe pentru studenți, mese rotunde, întâlniri cu specialiști consacrați din domeniu, întâlniri cu angajatorii.

This website uses cookies. By using and further navigating this website you accept our privacy policy and terms and conditions . Detailed information about the use of cookies on this website is available by clicking on cookie settings .
×