Skip to main content

Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

program de licență

Descrierea programului:

Nivelul de calificare: 6

Domeniul de studii: științe ale educației

Durată studiilor: 3ani (6 semestre);

Forma de învățământ: ,,cu frecvență”;

Nr. de credite: 180 ECTS

Calificări:

profesor pentru învățământul primar  (COR: 234101)

profesor pentru învățământul preșcolar (COR: 234201).

Grup țintă: absolvenți de studii de liceu cu diplomă de bacalaureat;

Condiții de admitere: Examen de admitere

Descrierea examenului de admitere:

A) Probă orală eliminatorie (admis/respins): ,, Abilități de comunicare și aptitudini”.

B) Media examenului de bacalaureat – pondere 100%

Curriculum: discipline fundamentale domeniului ,, Științe ale educaţie”, discipline de specialitate în pedagogia învățământului primar și preșcolar, practică pedagogică educaţie timpurie, practică pedagogică învățământ primar conform planurilor de învățământ (CLICK AICI)

Desfășurarea procesului de învățământ: activitatea didactică integrează ore de curs, de seminar, laboratoare și ore de practică de specialitate; activitatea didactică presupune întâlniri cu studenții față în față în cadrul activităților de curs și de seminar; studenții au acces la platformele de învățare unde pot încărca materiale didactice aferente procesului de evaluare și totodată au acces la suporturi de curs pentru fiecare disciplină în parte;

Desfășurarea stagiilor de practică: în unități de învățământ acreditate de Ministerul Educației sub îndrumarea cadrelor didactice care dețin rolul de mentor pentru învățământul primar și educaţie timpurie

Activități de evaluare: evaluarea rezultatelor învățării se realizează în mod diferit în funcție de specificul disciplinei (examen, colocviu, verificări pe parcurs);

Examenul de licență: la examen se pot înscrie absolvenții programului care au obținut pe parcursul celor 3 ani de studiu 180 ECTS. Obținerea titlului de ,,licențiat în pedagogia învățământului primar si preșcolar” se obține după promovarea examenului de licență care se compune din două probe:

(I) Proba scrisă: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale și de specialitate

(II) Proba orală: Susținerea lucrării de licență

Activități de cercetare:  studenții sunt formați în domeniul ,,Metodologia cercetării în științele educației” și desfășoară activitate de cercetare pe parcursul studiilor sub coordonarea cadrelor didactice

Consiliere academică: studenții beneficiază de programe de tutoriat și consiliere în activitatea academică, consiliere și orientare profesională realizată de profesori si specialiști în domeniul psihologiei din cadrul universității.

Activități extracurriculare: periodic sunt organizate activități cu caracter științific, conferințe pentru studenți, mese rotunde, întâlniri cu specialiști consacrați din domeniu, întâlniri cu angajatorii.

This website uses cookies. By using and further navigating this website you accept our privacy policy and terms and conditions . Detailed information about the use of cookies on this website is available by clicking on cookie settings .
×